O projekte

Ciele projektu Bezinternetu

Cieľom je zapojiť čo najviac žiakov, rodičov a škôl do celoslovenského projektu prevencie a regulácie nadmerného používania internetu.

Projekt Bezinternetu.sk nechce zakazovať, ponúka príklady a pomoc, ako dobrovoľne obmedziť či dokonca sa na nejaké obdobie vzdať všadeprítomných displejov.

Vychádzame zo skúseností z rôznych krajín sveta. Medzi pozitívne výsledky patrili zlepšenie zdravia a emocionálnej pohody žiakov, pozitívna zmena správania sa, ako napríklad:

 • viac voľno-časových aktivít,
 • viac času s rodinou a priateľmi,
 • viac komunikácie s rodičmi a súrodencami,
 • viac hrania sa s hračkami, spoločenskými hrami a domácimi zvieratami,
 • viac pomáhania rodičom a angažovanosti v rodine,
 • viac pohybu a športu,
 • viac spánku, viac radosti zo života,
 • zlepšenie prospechu v škole, viac prečítaných kníh,
 • menej konfliktov, menej kyberšikanovania,
 • zníženie závislostí,
 • osvojenie si zdravých návykov a postojov k digitálnym technológiám a internetu,
 • spoznanie samého seba, atď.

Projekt má tiež za cieľ zaviesť do života určité zásady a princípy, ktoré trvalo znížia vplyv digitálnych technológií a internetu. Ide v ňom o zníženie konzumácie digitálnej stravy. Jesť musíme, ale môžeme si vyberať lepšie potraviny. To isté platí aj o informáciách a technike.

Skúsme spoločne zmeniť naše eDeti, eŠkoly, eSlovensko na deti, školy a Slovensko, ktoré bude príkladom v oblasti ochrany a prevencie pred negatívnymi dopadmi internetizácie detí. Projekt Bezinternetu.sk, aj keď znie odvážne až bláznivo, je tou správnou a asi aj jedinou cestou.

Nastavenie mantinelov, aby technológie človeku neprerástli cez hlavu, sa na prvý pohľad môže zdať ľahké. Stačí vypnúť mobil, tablet či počítač. No cesta od myšlienky k činu taká ľahká nie je. Chce to odhodlanie, dobrý dôvod, jasný cieľ a pevnú vôľu. Nájdite zdravú rovnováhu medzi online a offline svetom. Tá spočíva v nastavení hraníc, priorít a návykov pri používaní digitálnych technológií.

Noutbuk. Ilustrácia z denníka žiaka.

Ukážme deťom, že aj bez mobilov či televízie sa dá zaujímavo a dokonca zdravšie žiť.

Za dieťa do jeho plnoletosti je zodpovedný rodič. Podľa zákona o rodine majú rodičia rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa a majú právo použiť pri výchove primerané výchovné prostriedky tak, aby nebolo ohrozené zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývin dieťaťa. Práve rola rodiča je v našom projekte kľúčová.

Malé deti nevedia vyhodnotiť, čo je pre ne zdravé a čo nebezpečné. Navyše odborníci o digitálnych technológiách stále častejšie hovoria, že ich neprimerané používanie spôsobuje závislosť. V takých prípadoch už deti v žiadnom prípade nevedia, že im každodenné niekoľkohodinové trávenie času s mobilom v ruke reálne ubližuje.

Spomeňte si na svoje detstvo.

A porovnajte ho s detstvom súčasných detí.

Možno budete prekvapení, že ste si v skutočnosti nikdy poriadne neuvedomovali, o čo všetko deti dnešná doba oberá.


Prečo názov Bezinternetu.sk?

Vo februári 2017 sme spustili projekt neZávislosť.sk, ktorý naštartoval aktivity v tejto oblasti v Slovenskej republike. Dlho sme hľadali názov pre druhý projekt. Do finále sa dostali názvy MesacnyDetox, MesiacBezMobilu, eDieta, BezMobilu atď.

Vybrali sme Bezinternetu.sk, zámerne so slovom bez a slovom internet. Internet sa v súčasnosti nachádza vo všetkých digitálnych médiách vrátane televízie. Je vlastne jedno, aké médium deti konzumujú, hlavne tam musí byť internet.

Google. Ilustrácia z denníka.

Kto dnes používa mobil na telefonovanie?

Takisto: ktoré dieťa sleduje klasickú televíziu? Tu víťazí YouTube či seriály na Netflixe. Slovo „bez“ sme si vybrali preto, lebo, žiaľ, realita občasného dobrovoľného obmedzovania internetu je utópia. Zároveň názov trochu provokuje a nastoľuje otázku, či je vôbec možné žiť bez „Neho“. Staršia generácia to zažila, ale pre deti je to nepredstaviteľná a nevyskúšaná vec.


Súčasný stav

Z propagovaného zodpovedného, bezpečného, kritického či tvorivého internetu sme sa dostali do štádia, že väčšina detí ho používa nezodpovedne, nebezpečne, nekriticky a netvorivo.

V pilotnej štúdii nám na otázku „Na čo najviac využívaš informačno-komunikačné technológie (IKT)?“ odpovedalo 86 % detí, že na zábavu. Pohľad rodičov na svoje deti sa nelíšil, 90 % uviedlo, že deti sa na internete najmä hrajú. (eSlovensko, 2018)

Štatistiky upozorňujú aj na čas trávenia s IKT – internet, televízia, mobil, tablet, počítač, inteligentné hodinky, hracia konzola, fotoaparát a iné zariadenia s pripojením na internet – ktorý sa zvyšuje a priemer u starších detí je až 7,5 hodiny denne. „Je neuveriteľné, že do 6. roku života strávia deti v priemere jeden rok pred obrazovkami či displejmi. Ináč povedané, dieťa má viac očných kontaktov s IKT ako so svojimi rodičmi.” (Sigman, 2005)

Byť tučný bolo kedysi znakom bohatstva, dnes je to symbol chudoby. Podobná situácia teraz vzniká pri elektronickom obžerstve. Americké školy, kam chodia deti milionárov a technologickej elity, čoraz častejšie rodičom sľubujú, že budú vyučovať klasickými metódami a mobily budú v škole zakázané. Školy pre chudobných sa naopak chvália tým, že každé dieťa dostane do ruky tablet. Americký tínedžer z bohatej rodiny strávi pred obrazovkou v priemere 5 hodín 42 minút denne, tínedžer z chudobnej rodiny vyše osem hodín (The New York Times, 2018).

Rôzne výskumy z celého sveta zisťujú, že nadmerné používanie IKT poškodzuje telesný, mentálny, duševný a sociálny vývin detí a navyše môže podporovať závislosť. Negatívne ovplyvňuje jemnú a hrubú motoriku, zmysly, rozvoj empatie a reči. Neskôr aj sebaovládanie, sebadôveru, sebauplatnenie, silu vôle a schopnosť vytvárať a uplatňovať vlastné plány. V kognitívnej oblasti IKT vedú k roztržitosti a nedostatočnému vzdelaniu, v socio-emocionálnej oblasti k nespokojnosti, úzkosti, depresii, nedostatku empatie, osamelosti a stresu, z čoho pochádza množstvo chorôb (Spitzer, 2016).

Logickou reakciou rodičov, škôl či aj samotných mladých ľudí by mala byť snaha IKT obmedzovať. Stretávame sa však s opakom. Rodičia vystupujú proti zákazu mobilov v školách, školy tlačia do svojich tried viac počítačov, tabletov či interaktívnych tabúľ, školské inšpekcie to kontrolujú a podporujú. A čo deti? Deti si užívajú svoje novodobé „e-sladkosti“ bez obmedzenia. Ak namietate, že už to tak celkom nie je, máte pravdu!

Dostali sme sa do bodu, kde si všetci začínajú pomaly uvedomovať, že tu niečo nie je v poriadku.

Novela zákona o ochrane osobných údajov, ktorá v SR platí od mája 2018, zvýšila zodpovednosť rodičov pri udeľovaní súhlasu so zverejnením osobných údajov dieťaťa, a to do veku 16 rokov. Zákon okrem toho otvoril diskusiu v odbornej, ale aj laickej verejnosti o negatívnych dopadoch IKT.

Projekt Bezinternetu.sk nadväzuje na tieto aktivity a chce posilniť tému regulovaného používania internetu najmä s ohľadom na ochranu detí. Pilotná časť bola na Slovensku spustená na konci roka 2018. Výzva na zapojenie sa do projektu bola prezentovaná 7. februára 2019 v rámci aktivít Medzinárodného dňa bezpečného internetu.


Príklady zo Slovenska

Na slovenských školách nemôžu žiaci ľubovoľne používať mobil. Podľa vyhlášky ministerstva školstva (č. 320/2008 Z. z. o základných školách, §20, ods. 7 z 23. júla 2008) žiak nesmie používať mobilný telefón počas vyučovania.

Školy to riešia prostredníctvom školských poriadkov. Každá škola pristupuje k problému rôzne a v mnohých prípadoch je síce zákaz mobilov deklarovaný, ale dodržiava sa len čiastočne (napr. cez prestávky a obed zákaz neplatí, mobily sú len v tichom režime a žiaci si ich potajomky aj tak sledujú, mobil je v taške, ale inteligentné hodinky na ruke s ním ďalej komunikujú, mobil sa používa ako „učebná pomôcka“ – kalkulačka, pritom samozrejme žiaci stihnú aj skontrolovať svoje sociálne siete atď.).

Odborníci tvrdia, že jednotná a prísnejšia regulácia používania mobilov v školách by mala výrazne skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Súčasťou projektu je preto aj prenesenie príkladov dobrej praxe do komplexného riešenia používania mobilov na slovenských školách.

Pilotná škola

Speváčka Aless s deťmi
Speváčka Aless Caparelli s deťmi, ktoré sa zúčastnili projektu Bezinternetu.

Na Slovensku sa ako pilotná škola zapojila ZŠ Kráľová pri Senci. Od 5. novembra do 5. decembra 2018 si 73 žiakov z celkových 324 dobrovoľne vyskúšalo, aké je byť bez internetu.

Z dotazníkov vyberáme niekoľko zistení:

 • 23 % žiakov sa zapojilo z pilotnej školy
 • Z celkového počtu zapojených žiakov 69 % vydržalo celý jeden mesiac, 21 % žiakov tri týždne, 5 % žiakov dva týždne a 5 % žiakov jeden týždeň
 • O negatívnom vplyve nadmerného použitia IKT je presvedčených 96% rodičov
 • Ako motiváciu vstupu do projektu žiaci najčastejšie uvádzali: chcem to vyskúšať, či vydržím bez wifi; zvedavosť, či to zvládnem; stávka so spolužiakom; menej sa hrať hry a viac chodiť von; chceli to rodičia…
 • Ako motiváciu vstupu do projektu rodičia najčastejšie uvádzali: menej používať mobil; zvedavosť; otestovať dieťa, či dokáže vydržať; chceli odsledovať vplyv médií na správanie sa detí; dieťa sa samo chcelo zapojiť; manželka ma donútila; skúška rodiča, či vydrží; budeme čakať, čo sa bude diať; obmedziť vplyv internetu a IKT; ukázať deťom, že sa dá žiť aj bez mobilu a internetu; chceli sme zistiť, či je dieťa závislé od internetu; nastaviť pravidlá používania internetu; skvalitniť správanie sa; obmedziť časté používanie mobilu; aby dieťa nebolo bez telefónu nervózne a vedelo sa aj inak hrať; viac chodilo von a hralo spoločenské hry; robilo turistiku a šport…
 • Rodičia najčastejšie v priebehu projektu spozorovali nasledovné zmeny:
  79 % ich detí sa hralo viac (s hračkami, so psom a pod.);
  69 % čítalo viac knihy, časopisy;
  64 % viac komunikovalo s rodičmi;
  64 % sa viac hralo so súrodencami;
  60 % sa viac zapájalo do domácich prác;
  60 % malo viac pohybu, športu;
  43 % malo viac umeleckej a kreatívnej činnosti;
  40 % sa viac zaujímalo o dianie v rodine;
  41 % chodilo viac von,
  33 % bolo emocionálne vyrovnanejších;
  33 % sa viac pripravovalo do školy;
  33 % malo menej konfliktov;
  33 % sa viac sústredilo a udržalo pozornosť…
 • Za zákaz používania mobilov v školách počas vyučovania sa vyjadrilo 81 % rodičov
 • Za zákaz používania mobilov v školských jedálňach sa vyjadrilo 81 % rodičov
 • Za zákaz používania mobilov v školských kluboch sa vyjadrilo 74 % rodičov
 • Za zákaz používania mobilov v školách počas prestávok sa vyjadrilo 62 % rodičov

Denníky účastníkov projektu

Účastníci pilotného projektu, deti a ich rodičia si viedli denníky, v ktorých mohli zaznamenať svoje postrehy a pocity.

Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image

Denník Daniely, 9. ročník ZŠ Kráľová pri Senci.


Príklady zo zahraničia

Nemecko

Vychádzame zo skúsenosti z nemeckých škôl a projektu, kde sa mládež dobrovoľne zriekla internetu.

Medzi výsledky mesačnej „eDiéty“ patrí: zlepšenie nálady, menej stresu, prežitie pocitu oslobodenia, ale aj nudy, väčšie zapamätanie si svojich snov, viac voľno-časových aktivít, viac nových reálnych priateľov, viac komunikácie s rodičmi, viac hrania sa so súrodencami, viac pomáhania rodičom a angažovanosti v rodine, viac športu, viac spánku a skoršie uloženie sa na spánok, radosť zo života, zlepšenie prospechu v škole, viac prečítaných kníh, menej porovnávania a závisti medzi žiakmi… Celkovo bolo hodnotenie projektu v Nemecku bez výnimky kladné! (Spitzer, Kybernemoc!, 2016)

Francúzsko

Kým v minulosti museli školy vo Francúzsku používanie mobilných telefónov a ďalších komunikačných zariadení zakázať v školskom poriadku, teraz ho žiaci nebudú smieť používať na základe zákona. Výnimkou sú prípady, keď budú zariadenia využívať v rámci pedagogického procesu. Používať ich budú môcť aj naďalej deti so špecifickými potrebami, ktorým pomáhajú pri výučbe. Navyše už nejde len o volanie a esemeskovanie z mobilov, čo zákon vo Francúzsku zakazoval už v roku 2010.

Nový zákon zohľadnil, že dnes už má deväť z desiatich francúzskych školákov vlastný smartfón, prípadne iný prístroj s priamym pripojením na internet a aplikáciami, aké začiatkom tohto desaťročia ešte neexistovali, a zakázal ich všetky. Kým starší zákon dával školám možnosť zakázať žiakom mladším ako 14 rokov používanie mobilov, čo využila asi polovica z 51-tisíc základných a 7-tisíc nižších stredných škôl, teraz má ísť o plošné opatrenie vzťahujúce sa na všetkých školákov do veku 15 rokov.

Žiaci francúzskych škôl mali i doposiaľ zakázané používať mobily počas vyučovacích hodín. Zákaz bol však teraz rozšírený na celý čas strávený v škole vrátane prestávok. (https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/478704-francuzi-zakazali-mobily-na-skolach-privitali-by-ste-podobny-krok-u-nas/)

Austrália

Stredná škola v austrálskom Melbourne vydala prísny zákaz používania mobilných telefónov na pôde školy. Už po dvoch mesiacoch to považuje za obrovský úspech a správne rozhodnutie. Škola zaznamenala jeden vedľajší efekt tohto rozhodnutia. Počas obedov a prestávok je omnoho hlučnejšia. Na chodbách a v jedálni počuť smiech a deti sa skutočne bavia a socializujú. (https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/4497/zakaz-mobilov-na-australskej-skole-mckinnon-secondary-college)


Pre koho je projekt určený a koľko trvá

Zapojiť sa môžu skupiny žiakov, samostatné triedy alebo celé školy, materské, základné, stredné aj vysoké.

Začať sa dá tým, že si prečítate našu stránku, poradíte sa s kolegami, priateľmi, deťmi. Upozorňujeme, že tento projekt nie je vhodný pre každú školu, rodinu a žiaka. Napríklad nie je vhodný pre deti so špecifickými potrebami, ktorým internet pomáha pri výučbe.

Na realizáciu projektu treba prekonať veľa prekážok, najmä tých vo vlastných hlavách. Realizátori musia mať odvahu, ale aj šťastie, aby sa zišli v správny čas tí „správni“ ľudia. Druhá možnosť je ešte počkať, kým pretečie pohár nespokojnosti na každej zo zúčastnených strán.

Nič sa zakazovať nebude!

Namiesto zakazovania projekt prináša „novinku“, dobrovoľne sa vzdať digitálnych médií. Pilierom je dobrovoľná spolupráca troch strán:

 • školy (vedenie školy, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci, vychovávatelia…)
 • rodičov (rodičia, súrodenci, starí rodičia…)
 • žiakov

Navrhujeme vzdanie sa internetu a mobilov, tabletov, sledovania televízie, hrania PlayStation či Xboxov na jeden mesiac. Nie sme naivní ani spiatočnícki. Vieme, že internet prináša obrovské množstvo pozitívnych vecí a bude neoddeliteľnou súčasťou našich, ale aj tých budúcich generácií.

Projekt má priniesť uvedomenie si, že offline život existuje a je rovnako úžasný.

Podľa našich skúseností týždeň je málo, nakoľko práve v prvých dňoch prichádzajú ťažkosti, ktoré treba prekonať. Tri týždne by boli asi ideálne pre najmenšie percento odpadlíkov. Vybrali sme však jeden celý mesiac aj podľa vzoru zo zahraničia.

Nainštalovaná aplikácia neZávislosť pomôže pred a po projekte viac spoznať svoj online život. Dá sa ňou aj skontrolovať, či žiak cez projektový mesiac nepodvádzal.

Počas mesiaca si žiaci, rodičia aj učitelia môžu zapisovať (kresliť) svoje pocity, postrehy či myšlienky do denníkov. Na záver projektu bude zaujímavé ich analyzovať, čo môže napomôcť pri dlhodobých, pozitívnych zmenách správania sa.


Ako začať

Vedenie školy predstaví projekt pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom (vrátane vychovávateľov v školských kluboch). Spoločne sa rozhodnú, či do projektu vstúpia.

 • Rozhodne sa o termíne začatia a ukončenia projektu. Odporúčame vybrať mesiac, respektíve 30/31 dní tak, aby počas nich nebolo veľa dní voľna alebo prázdninové obdobie. Lepšie sú mesiace letné ako zimné pre skorý súmrak, a tým dlhší čas, ktorý žiaci trávia doma.
 • Určí sa za školu zodpovedná osoba, a tá nás bude kontaktovať na email: mesiac@bezinternetu.sk.
 • Projekt sa predstaví rodičom. Odporúčame to počas plenárnej schôdze rodičovského združenia. V prípade zapojenia sa len jednotlivých tried či vybraných žiakov do projektu stačia mimoriadne schôdze v týchto triedach. Rodičia sa oboznámia s Príručkou pre žiakov a rodičov. Čím sú rodičia viac informovaní, tým sa ich viac zapojí.
 • Projekt sa predstaví žiakom najmä s dôrazom na druhý stupeň ZŠ. Oboznámia sa s Príručkou pre žiakov a rodičov a môže sa im prečítať ukážka Denník žiaka. Odporúčame, aby sa v každej triede do projektu zapojili minimálne dvaja žiaci a vzájomne sa tak podporovali. V pilotnej škole ZŠ Kráľová pri Senci sa zapojilo 23 % žiakov. Na druhom stupni menej ako na prvom.
 • Verejnosť bude informovaná prostredníctvom internetovej stránky školy, kde sa zverejní Informačný materiál o projekte. V škole sa rozvesia Plagáty o projekte.
 • Rodičom a žiakom škola rozdá Súhlas žiaka a rodiča s účasťou v projekte, aby písomne potvrdili alebo nepotvrdili dobrovoľný vstup do projektu. Žiaci môžu svojim rodičom tento projekt zatajiť, a preto odporúčame, aby škola pozbierala aj nesúhlas s projektom.
 • Škola obmedzí pripojenie na školské wifi.
 • Škola obmedzí používanie tabletov, počítačov či interaktívnych tabúľ počas jedného mesiaca, napríklad obmedzí zadávanie úloh cez internet. Samozrejme, výnimku tvorí využitie IKT ako vzdelávacie pomôcky, elektronická pedagogická dokumentácia, ako napr. elektronická žiacka knižka, alebo služby EduPage.
 • Školské kluby obmedzia používanie IKT. Vychovávatelia by mali zmeniť výchovné metódy v edukačnom procese (bez použitia IKT).
 • Škola môže projekt pravidelne či nepravidelne opakovať.
 • Pred začatím projektu sa odporučí nainštalovať do mobilov žiakov aplikáciu neZávislosť.sk, ktorá bude slúžiť pre sebaspoznávanie žiakov pred a po, nie v priebehu projektu. Viac informácií nájdete na stránkach www.nezavislost.sk a www.bezinternetu.sk.
 • Všetky zúčastnené strany sa požiadajú o zapisovanie si postrehov do denníka. Mladšie deti ich nemusia písať. Ukážky denníkov nájdete na stránke Bezinternetu.sk. Škola môže rozdať zapojeným rodičom a žiakom prázdne zošity, zvýši sa tým návratnosť denníkov. Postačí 10-stranový zošit.
 • Po ukončení projektu škola zašle tri najlepšie skenované denníky na email mesiac@bezinternetu.sk alebo poštou. Najlepšie z celého Slovenska oceníme.
 • Po ukončení projektu sa škola môže zapojiť aj do nášho výskumu, v ktorom rodičia a deti vyplnia výstupný online dotazník (viac informácií zašleme zodpovednej osobe v škole).
 • Najaktívnejšie školy z celého Slovenska získajú ocenenie: návštevu dlho očakávaného filmového projektu „Kto je ďalší?“ (www.ktojedalsi.sk). Film je inšpirovaný tromi skutočnými príbehmi zo Slovenska, Kanady a Ruska. Zobrazuje osudy hlavných hrdinov, ktorých internet priviedol na hranicu života a smrti.

Mobilná aplikácia neZávislosť

Pre potreby monitorovania a úpravy dĺžky času stráveného na mobile vám odporúčame využiť našu mobilnú aplikáciu.

Sekcia Grafy
Sekcia Grafy, aplikácie neZavislost.

Aplikácia neZávislosť anonymne meria čas trávený na mobile a v jednotlivých aplikáciách. Prehľadne zobrazuje denný, týždenný, celkový graf a ponúka aj test internetovej závislosti, otáčaciu kartu odporúčaní, zápisník radostí a starostí, časovú stopku, motivačnú skupinu či funkciu zdieľania a exportu údajov.

Aplikácia má preventívno-informatívny účel, nestanovuje diagnózu používateľov. O aplikácii sa viac dozviete na stránke neZavislost.

Stiahnuť a inštalovať aplikáciu do mobilu cez Google Play je možné tu:


Film Kto je ďalší?

Pre deti pripravujeme film o internete inšpirovaný tromi skutočnými príbehmi zo Slovenska, Ruska a Kanady.

Osudy hlavných hrdinov zmenil internet a priviedol ich na hranicu života a smrti. Stať sa to môže každému! Kto je ďalší?

Viac informácií o filme Kto je ďalší?


Autori projektu

Projekt realizuje nezisková, mimovládna organizácia eSlovensko, ktorá sa zaoberá najmä primárnou a sekundárnou prevenciou, vedou, výskumom a neformálnym vzdelávaním na Slovensku. Inováciami a moderným jazykom pracuje s deťmi a  mládežou, ponúka im vedomosti z oblastí, ktoré slovenské školstvo svojimi osnovami nepokrýva.

Reaguje na aktuálne potreby spoločnosti a efektívne ich tlmočí mladej generácii. Prostredníctvom ústredného portálu Zodpovedne.sk učí používať internet zodpovedne, kriticky, tvorivo a bezpečne. eSlovensko je súčasťou európskej siete Safer Internet Center, zabezpečuje aj bezplatnú linku Pomoc.sk na čísle 116 111 a linku Stopline.sk.

Zastupuje Slovensko v niekoľkých medzinárodných organizáciách, ako sú INSAFE, INHOPE. Medzi najúspešnejšie projekty eSlovensko patria: Zodpovedne.sk, Ovce.sk, Kybersikanovanie.sk, Sidliskovysen.sk, Nehejtuj.sk, Noproblemos.sk, Matfilipa.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk, Nezavislost.sk. V roku 2017 otvorilo prvé slovenské Centrum prevencie internetovej závislosti. V roku 2019 uvedie eSlovensko do kín celovečerný film „Kto je ďalší?“ o internete.

eSlovensko získalo za svoje projekty vyše 30 ocenení v zahraničí a na Slovensku.


Partneri projektu

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Ministerstvo spravodlivosti SR

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Katolícka univerzita – Filozofická fakulta

Linka detskej istoty

ZŠ Kráľová pri Senci