eSlovensko - logotypy

Na tejto str�nke uverej�ujeme na�e logotypy vyu�ite�n� v printov�ch m�di�ch a webov�ch prezent�ci�ch. Tieto logotypy pou��vajte bez zmien a �prav tak, aby boli na dokumentoch zrete�ne vidite�n�.

  Verzie JPG CDR PDF AI (7.0)
Javascript � Zobraz n�h�ad: �tandardn� logo 3D
  �tandardn� logo 2D Nov� okno � stiahni Logo: �tandardn� 2D, JPG (RGB) Nov� okno � stiahni Logo: �tandardn� 2D, CDR Nov� okno � stiahni Logo: �tandardn� 2D, PDF Nov� okno � stiahni Logo: �tandardn� 2D, AI 7.0
Javascript � Zobraz n�h�ad: �tandardn� logo 2D
  Tie�ovan� logo 3D Nov� okno � stiahni Logo: tie�ovan� 3D, JPG (RGB) Nov� okno � stiahni Logo: tie�ovan� 3D, CDR Nov� okno � stiahni Logo: tie�ovan� 3D, PDF Nov� okno � stiahni Logo: tie�ovan� 3D, AI 7.0
Nov� okno � stiahni v�etky varianty, ZIP   Stiahnu� v�etky varianty (ZIP)

logo eSlovensko / Javascript � zru�i� n�h�ad logotypu

� 2006 eSlovensko � Ob�ianske zdru�enie pre informatiz�ciu Slovenska