eTurizmus

Multimedi�lna kni�nica KamVyrazit.sk vznikla v roku 2000 ako s��as� projektu Mesto.sk. Cie�om projektu je vybudovanie centr�lnej, verejnej datab�zy obrazov�ho, zvukov�ho, textov�ho a elektronick�ho obsahu profesion�lnej kvality a t�m vytvori� predpoklady na podporu propag�cie cestovn�ho ruchu. Projekt sa zameriava na zber, triedenie a distrib�cia inform�ci� z oblasti cestovn�ho ruchu a to najm� kult�rnych, spolo�ensk�ch, �portov�ch podujat� a n�rodn�ho kult�rneho dedi�stva Slovenska. Hlavn� komunika�n� kan�l je internet, ktor� m� najlep�ie mo�nosti zberu a distrib�cie multimedi�lnych s�borov. �lohou projektu je aj �tandardiz�ciou rie�en� elektronick�ho obsahu tak, aby mohli by� vyu�it� aj v in�ch verejn�ch informa�n�ch port�loch, v �t�tnych in�tit�ci�ch, v s�kromnom sektore (internetov� str�nky podnikate�ov, slu�by mobiln�ch oper�torov, cestovn� kancel�rie), v tretom sektore ako aj v zahrani��.

Najv���m pr�nosom projektu KamVyrazit.sk v oblasti cestovn�ho ruchu (CR) je jeho region�lna p�sobnos� - prepojenie so samospr�vou a z�rove� celoslovensk� p�sobnos�. Pr�ve poslanci, prim�tori miest, starostovia obc� a mestsk�ch �ast� a predsedovia V�C tvoria, riadia a smeruj� cestovn� ruch na Slovensku. Mestsk� informa�n� stredisk�, turistick� informa�n� kancel�rie, spr�vy mestsk�ch �portov�sk, vodn�ch pl�ch, parkov, kult�rne domy, kult�rne centr�, kin�, organizovanie jarmokov, festivalov, o tom v�etkom rozhoduj� miestni volen� z�stupcovia ob�anov. V ich kompetencii je vypracov�va� a schva�ova� strat�gie rozvoja CR, priority miest a obc�, vy�le�ova� finan�n� prostriedky na CR v rozpo�te samospr�v.

Projekt z�skal ocenia: 2001 �estn� uznanie Ministra kult�ry SR za projekt �Mesto.sk - KamVyrazit.sk� a propag�ciu n�rodn�ho kult�rneho dedi�stva Slovenska doma a v zahrani�� a 2003 �estn� uznanie �SlovakPrix MultiMedia� za projekt Mesto.sk a KamVyrazit.sk v s�a�i o najlep�iu multimedi�lnu internetov� str�nku na Slovensku v kateg�rii �Vedomosti, objavovanie a kult�rne dedi�stvo.