eInkl�zia

Blindfriedly.sk bol prv� projekt v SR, ktor� vznikol z iniciat�vy eSlovensko o.z. a �nia nevidiacich a slabozrak�ch Slovenska s v�znamnou podporou Ministerstva dopravy, p��t a telekomunik�ci� a Sjednocen� organizace nevidom�ch a slabozrak�ch �esk� republika. Projekt zaviedol �tandardy v oblasti bezbari�rov�ho pr�stupu a stal sa z�kladom pre neskor�ie prijatie n�rodnej legislat�vy v tejto oblasti. V roku 2005 z�skal cenu �Slovensko bez bari�r�. Do bud�cnosti sa eSlovensko pripravuje na projekty v oblasti vyu�itia IT pre R�msku men�inu, ute�encov a migrantov.