eGovernment

Najv���m projektom tejto oblasti je projekt �kolenie informatikov Slovenska, ktor� sa realizuje od roku 2009. Projekt je financovan� zo Eur�pskeho soci�lneho fondu prostredn�ctvom Soci�lnej implementa�nej agent�ry a jeho cie�om je 720 �kolen� pre takmer 40 slovensk�ch samospr�v.

Najstar��m projektom je Mesto.sk, ktor� vzniklo v okt�bri 1998 ako iniciat�va ob�anov Lu�enca zvidite�ni� svoje mesto na slovenskom internete. V roku 2001 sa v spolupr�ci s port�lom SZM.sk roz��ril na v�etk�ch 138 miest, ��m sa Slovensko dostalo so svoj�m 100% pokryt�m samospr�v na 1. miesto v krajin�ch E� v novej oblasti internetov�ch slu�ieb nazvan�ch eGovernment.

S vytv�ran�m nov�ch ofici�lnych internetov�ch str�nok samospr�v sa projekt Mesto.sk presmeroval z poz�cie ich do�asn�ho n�hradn�ka do �lohy centr�lnej podpory informatiz�cii miest Slovenska. Za t�mto ��elom bolo v roku 2002 zalo�en� Ob�ianske zdru�enie eSlovensko, ktor� roz��rilo svoje pole p�sobnosti aj na obce, mestsk� �asti a V�C. V roku 2003 OZ eSlovensko podp�salo zmluvu o spolupr�ci s �niou miest Slovenska. Spolo�n� projekty oboch zdru�en� podporuj� rozvoj informatiz�ci� Slovenska do s��asnosti.

Projekt ZlatyErb.sk vznikol po vzore �esk�ho Zlat�ho erbu v roku 2003. S�a� vyhlasuje ka�doro�ne �nia miest Slovenska a Ob�ianske zdru�enie eSlovensko pod z�titou predsedu NR SR, predsedu vl�dy SR, ministra hospod�rstva, ministra dopravy, p��t a telekomunik�ci� a Eur�pskeho komis�ra za SR. S�a� je usporiadan� v spolupr�ci s verejn�m informa�n�m port�lom pre samospr�vy Mesto.sk a medzin�rodnou konferenciou ITAPA. Webov� str�nka v�aznej samospr�vy z�sk�va nomin�ciu na medzin�rodn� s�a� Eurocrest. Hlavn�m cie�om s�a�e ZlatyErb.sk je podpori� informatiz�ciu slovensk�ch samospr�v a oceni� v�nimo�n� projekty, podpori� v�menu sk�senost� a ohodnoti� snahu z�stupcov samospr�v ��inne vyu��va� informa�no-komunika�n� technol�gie k zvy�ovaniu kvality a pr�stupnosti slu�ieb samospr�vnych krajov, miest, mestsk�ch �ast� a obc�. Projekt v roku 2007 z�skal ocenenie za dlhoro�n� pr�nos pre rozvoj informatiz�cie slovensk�ch samospr�v ocenil predseda Sen�tu �eskej republiky P�emysl Sobotka. Ocenenie bolo odovzdan� po�as desiateho ro�n�ka medzin�rodnej konferencie "Internet ve st�tn� spr�v� a samospr�v�", ktor� sa konala 2. a 3. apr�la v �eskom Hradci Kr�lov�. S�a� ZlatyErb.sk sa tak zaradila medzi v�znamn� projekty v oblasti informa�n�ch technol�gi� v Eur�pe.

Projekt Data Centrum Miest a Obc� sputilo eSlovensko spolo�ne s �niou miest Slovenska a �al��mi partnermi sp�a 12. 11. 2007 do testovacej prev�dzky Data Centrum Miest a Obc�. Projekt sa realizuje s finan�nou podporou E� v r�mci opera�n�ho programu �Budovanie a rozvoj informa�nej spolo�nosti pre verejn� sektor�, �t�tneho rozpo�tu, financi� slovensk�ch samospr�v a neziskov�ch organiz�ci�. PIlotn�m cie�om projektu je poskytovanie �tandardn�ch elektronick�ch slu�ieb vo vybran�ch samospr�vach: obec Cige�, mest� Bansk� Bystrica, Bardejov, Byt�a, Hlohovec, Ke�marok, Kom�rno, Ko�ice, Kremnica, Martin, Nitra, Pre�ov, Ro��ava, Tren��n, Trnava, Zvolen, (�ilina a mestsk� �as� Ko�ice Star� Mesto). Projekt buduje v�znamn� centr�lny bod samospr�v prepojen� na �stredn� port�l verejnej spr�vy. Pr�prava konceptu sa realizuje od roku 2002 a jej s��as�ou s� aj projekty Mesto.sk, AkoVybavit, Rozvoj elektronick�ch slu�ieb samospr�v, �tandardiz�cia IT samospr�v, s�a� ZlatyErb.sk, Zdru�enie informatikov samospr�v Slovenska at�. Data Centrum Miest a Obc� je v s�lade s prioritami vypl�vaj�cimi zo Strat�gie informatiz�cie spolo�nosti a Opera�n�ho programu informa�n� spolo�nos�.

Projekt Zdru�enie informatikov samospr�v Slovenska (ZISS.sk) bolo zalo�en� 15. m�ja 2006 v Nitre. Cie�om zdru�enia je spoji� v�etk�ch informatikov v obciach, mest�ch, mestsk�ch �astiach a V�C a t�m vytvori� priestor na komunik�ciu, stret�vanie sa a odborn� rast tejto profesie ako aj celej samospr�vy Slovenska. Jednou z prv�ch �loh zdru�enia je �tandardiz�cia IT prostredia v samospr�ve, dopracovanie cestovnej mapy informatiz�cie samospr�v a vytvorenie elektronick�ho f�ra informatikov. V s��asnosti projekt zdru�uje viac ako 220 �lenov z cel�ho Slovenska. S��as�ou projektu je aj s�a� Najlep�� informatik samospr�v Slovenska. Prv� ro�n�k s�a�e sa uskuto�nil v roku 2008, hodnotil pod�a 9 krit�ri�, medzi ktor� patrila akt�vna ��as� informatika na pr�ci stavovsk�ho zdru�enia (ZISS), zapojenie sa samospr�vy do vzdel�vacieho projektu alebo v�sledky s�a�e o najlep�iu internetov� str�nku ZlatyErb.sk. Do s�a�e sa zaraduje viac ako 200 informatikov a okrem hlavnej celoslovenskej ceny z�skaj� ocenenia aj najlep�� informatici v�etk�ch 8 krajov Slovenska.