eBezpe�nos�

V roku 2007 eSlovensko z�skalo dvojro�n� podporu komunit�rneho programu E� Safer Internet Plus a spustilo spolo�ne s partnermi Ministerstvom vn�tra SR a Unicef nieko�ko projektov v tejto oblasti. Druh� etapu podpory eSlovensko z�skalo na roky 2009 a 2010. V s��asnosti sa uch�dzame o podporu na �al�ie dvojro�n� obdobie 2011-2012.

Od roku 2009 sa realizuje aj projekt z komunit�rneho programu E� Fundamental Rights and Citizenship spolu s rak�skymi a slovinsk�mi partnermi. �al�� projekt s 10 eur�pskymi partnermi je v �t�diu schva�ovania na roky 2011-2012.

Hlavnou aktivitou je projekt Zodpovedne.sk, ktor� m� cie� zriadi� a prev�dzkova� n�rodn� osvetov� centrum. Zvy�ova� povedomie, ��ri� osvetu o zodpovednom pou��van� internetu, mobilnej komunik�cie a nov�ch technol�gi�, vykon�va� prevenciu pred trestn�mi �inmi. Projekt Zodpovedne.sk n�rodn� v�az s�a�e o Eur�psku cenu za prevenciu kriminality 2009 a postup do eur�pskeho kola, ktor� organizuje Eur�pska sie� pre prevenciu kriminality (EUCPN). S��as�ou projektu je aj zabezpe�enie prev�dzky linky Pomoc.sk (bezplatn� linka pomoci 116 111, potrebujem@pomoc.sk, www.pomoc.sk) a zapoji� sa do medzin�rodn�ch siet�, zdie�a� sk�senosti in�ch n�rodn�ch centier a organiz�ci� pre bezpe�nos� informa�n�ch technol�gi�. Tret�m d�le�it�m projektom je Stopline.sk - n�rodn� centrum pre nahlasovanie nez�konn�ho obsahu, �innost� Stopline.sk. Projekt bojuje proti zneu��vaniu det� (detsk� pornografia, sexu�lne vykoris�ovanie, detsk� prostit�cia, obchod s de�mi, grooming...), rasizmu a xenof�bii a in�mu obsahu alebo �innostiam, ktor� vykazuj� znaky trestn�ho �inu.

S��as�ou aktiv�t v oblasti ochrany det� je projekt OVCE.sk. Animovan� seri�l a internetov� port�l vznikol z iniciat�vy eSlovensko o.z. ako s��as� projektu Zodpovedne.sk. Cie�om rozpr�vok je ��renie osvety o rizik�ch internetu, mobilov a nov�ch technol�gi�. Pre ni��iu vekov� kateg�riu det� chce seri�l p�sobi� ako prevencia, ml�de�i nastavuje zrkadlo ich nevhodn�ho spr�vania sa na internete a dospel�ch div�kov maj� rozpr�vky pou�i� a pobavi�. OVCE.sk je nov� slovensk� animovan� seri�l, ktor� sa vracia k trad�ci�m p�vodnej kreslenej tvorby pre deti a ml�de�. Prv� 4 pilotn� �asti mali premi�ru 8. okt�bra 2009. Spolu s rozpr�vkami vznikol aj rovnomenn� internetov� port�l s mno�stvom pou�n�ho a z�bavn�ho obsahu pre najmen��ch OVCE.sk. V roku 2010 sa pl�nuje premi�ra �al��ch 6 pokra�ovan� seri�lu a v janu�ri 2011 6 nov�ch �ast�. Animovan� seri�l finan�ne podporil aj Audiovizu�lny fond SR. Seri�l z�skal Cenu medzin�rodnej poroty XXXVI. ro�n�ka filmov�ho festivalu EKOTOPFILM a pripravuje sa jeho ��renie do 10 kraj�n E�.

V roku 2010 v spolupr�ci s Austrian Institute for Applied Telecommunications a University of Lublana z�skalo eSlovensko ako hlavn� koordin�tor podporu pre 1,5ro�n� projekt �Children Protecting Personal Data and Privacy� z komunit�rneho programu E� Fundamental Rights and Citizenship.

Nov� projekt na ochranu det� je Bezpe�n� �kola, ktor� je v sk�obnej prev�dzke. Tento projekt podporila Rada vl�dy pre prevenciu kriminality SR.