Venujte 2% z dan z prjmov obianskemu zdrueniu eSlovensko

Poda zkona . 595/2003 Z. z. o daniach z prjmov mete rozhodn, kam pjdu Vae dve percent z Vaich zaplatench dan. Zle len na Vs, i pjdu do ttneho rozpotu alebo nimi podporte obianske zdruenie eSlovensko a touto formou podporte rozvoj beiacich a novch projektov, ktor sa sstreuj na ochranu a bezpenos det na internete a Vae 2% tak bud pouit na uiton vec v prospech vetkch det a sta ak vyplnte jeden formulr bez iadnych vdavkov navye..

Obchodn meno:Obianske zdruenie eSlovensko
Sdlo:M.R.tefnika 13, 984 01 Luenec, Slovensko
IO:37832069
DI:2021681530

Kontaktn osoba:Ing. Miroslav Drobn
Mobil:+421 948 201 015
Telefn: +421 2 6542 3739
Fax:+421 2 6542 3738
E-mail:eslovenskoeslovensko.sk

Radi vm zodpovieme na akkovek otzku.

Postup pri poukazovan 2% z dan zle na tom, i ste zamestnancom, fyzickou osobou - podnikateom alebo prvnickou osobou, v oboch prpadoch vak sta spravi len niekoko jednoduchch krokov.

ZAMESTNANEC
(Ak ste riadne zamestnan)

Hlavnm krokom je poiada svojho zamestnvatea (finann a mzdov oddelenie) o vykonanie ronho ztovania preddavkov na da z prjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplaten dane. (termn je do 15. 2. 2014).
Zamestnvate vm po vykonan ronho ztovania vystav Potvrdenie o zaplaten dane. Z tohto potvrdenia si viete zisti dtum zaplatenia dane a vypota 2 % zo zaplatenej dane (to je maximlna suma, ktor mete venova len jednej organizcii, priom tto suma mus by minimlne 3,32 ).
Vyplte formulr Vyhlsenie o poukzan 2% z dane v ktorom treba uvies Vae meno, rodn slo, bydlisko, sumu zodpovedajcu 2% zaplatenej dane a daje o organizci eSlovensko s u vyplnen v naom formulri.
Obe tlaiv: Vyhlsenie o poukzan 2 % dane spolu s Potvrdenm o zaplaten dane, dorute (odolite potou) najneskr do 30.04.2013 na daov rad poda miesta vho bydliska.
Daov rady maj 90 dn na to, aby previedli Vae 2 % z dane na et zdruenia.

FYZICK OSOBA PODNIKATE
(Ak si daov priznanie podvate sami)

Naberte odvahu a vyplte daov priznanie. Vypotajte 2 % zo zaplatenej dane z prjmov fyzickej osoby, je to maximlna suma, ktor mete venova, minimlna suma vak mus by 3,32 . Tto sumu mete venova len jednej organizcii.
Sasou daovho priznania s prslun riadky, do ktorch treba vyplni 2 % z dane z prjmov a identifikan daje o zdruen.eSlovensko.
Vyplnen daov priznanie dorute do 31.03.2014 na daov rad poda miesta Vho bydliska a v tomto termne treba uhradi da z prjmov.
Daov rady maj 90 dn na to, aby previedli Vae 2 % z dane na et zdruenia.

Doplujce informcie:
2 % z dane nm mete poukza, ak tto suma predstavuje minimlne 3,32 a nemte nedoplatok na dani.

PRVNICK OSOBY

Prvnick osoby mu poukza 2 % z dane v prospech jednho, alebo viacerch prijmateov 2 %, ktor s uveden v zozname prijmateov 2 % na dan rok.
Vypotajte 2 % z dane z prjmov prvnickej osoby priom minimlna vka na jednho prijmatea mus by aspo 8,30 .
Prvnick osoby nemaj samostatn tlaivo Vyhlsenie, ale 2 % zo zaplatenej dane poukazuj priamo prostrednctvom daovho priznania, kde s na to uveden pecilne kolnky do ktorch je nutn vyplni identifikan daje o zdruen eSlovensko.
Vyplnen daov priznanie dorute do 31. 3. 2014 na daov rad poda miesta vho sdla. Daov rady maj 90 dn na to, aby previedli vami venovan sumy v prospech organizci, ktor ste si vybrali.

akujeme Vm.